عناصر رابط کاربری / اعلان ها

نمونه اعلانات بوت استرپ با قرار دادن
سبک های اعلانات بوت استرپ
پیشفرض
نیمه شفاف