عناصر رابط کاربری / تب ها

تب ها
پایه
برگه های پر شده

قرص
پایه
قرص های پر شده