عناصر رابط کاربری / نوارهای پیشرفت

نوارهای پیشرفت
پیشفرض

ارتفاع

عرض برچسب
25%
75%
تصویر زمینه
راه راه
متحرک
میله های متعدد
پیشفرض
راه راه
متحرک