عناصر رابط کاربری / نوار

برای مثال
پشتیبانی محتوا
متن
گروه ورودی ها
دکمه