عناصر رابط کاربری / دکمه ها

دکمه های پایه
پیشفرض

گرد شده
دکمه های طرح کلی
پیش فرض

گرد
دکمه ها با آیکون ها
پایه
طرح کلی

پایه
طرح کلی
گزینه های دکمه
اندازه ها

دکمه های بخش

دکمه های سطح بلوک
دکمه پلاگین ها
وضعیت ها را تغییر دهید
دکمه های جابجایی کادر انتخاب
چک باکس و رادیو

دکمه گروه
پایه
طرح کلی

دکمه نوار ابزار
دکمه لانه سازی