عناصر رابط کاربری / نشان ها

نشان های پایه
پیش فرض
اولیه ثانویه موفقیت خطر هشدار اطلاعات تاریک

قرص
اولیه ثانویه موفقیت خطر هشدار اطلاعات تاریک
نشان های برچسب
برچسب پیش فرض
اولیه ثانویه موفقیت خطر هشدار اطلاعات تاریک

برچسب قرص
اولیه ثانویه موفقیت خطر هشدار اطلاعات تاریک
دکمه با نشان ها
پیش فرض
برچسب
طرح کلی
نشان دایره و سبک مربع
پایه
پیش فرض

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

برچسب
پیش فرض

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6