تنظیمات حساب / اطلاعیه

دستگاه های اخیر
برای نمایش اعلان‌ها به اجازه مرورگر شما نیاز داریم. درخواست مجوز
نوع ✉️ ایمیل 🖥 مرورگر 👩🏻‍💻 برنامه
جدید برای شما
فعال کردن حساب
یک مرورگر جدید برای ورود به سیستم استفاده می شود
یک دستگاه جدید پیوند داده شده است
چه زمانی باید برای شما اعلان ارسال کنیم؟