رابط کاربری توسعه یافته/ تقسیم کننده متن

پایه ای
متن
هم ترازی
شروع
مرکز شروع
وسط (پیشفرض)
مرکز پیان
پایان
رنگ ها
اولیه
موفقیت
خطرناک
هشدار
اطلاعات
تاریک
ایکن ها
سبک ها
جامد (پیش‌فرض)
خط چین
نقطه چین